ABOUT US

Mai Outdoors

139

17

9112

875

Accompany with nature

Nature is full of infinite challenges waiting for your exploration with naturehike ultra-light series equipment, you can reduce your stress, get more energy and feel the charm of nature.
 
Start your camping

Camp, chat, and enjoy life together

A few family members and friends, driving to the outdoors with Naturehike glamping equipment. To enjoy natural life and stay away from troubles.

Start your camping

Enjoy the Beauty of Nature

Thiên nhiên là nguồn cội và cũng là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta. Bộ gen của loài người đã trải qua hàng triệu năm phát triển dưới ảnh hưởng của tự nhiên. Tách mình khỏi thiên nhiên khiến chúng ta xa rời hạnh phúc và cội nguồn tiến hóa. Trở về với thiên nhiên là phương pháp giải tỏa cho cuộc sống hiện đại tất bật và căng thẳng.

- Mai OutDoors -

Enjoy now